Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie, pomagamy w sporządzaniu i redagowaniu pism przedsądowych w celu usunięcia skutków naruszenia prawa, jak również pomagamy dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia pieniężnego na drodze sądowej osobom, których dobra osobiste zostały  bezpodstawnie naruszone.