Zespół Kancelarii zajmuje się sprawami  z zakresu prawa gospodarczego i  handlowego. Prowadzimy stałą   obsługę prawną podmiotów gospodarczych  poprzez doradztwo,  sporządzanie  wszelkiego rodzaju umów handlowych oraz reprezentujemy podmioty  przed wszystkimi sądami oraz organami administracji publicznej.  Obsługujemy  spółki osobowe, kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Dochodzimy roszczeń z papierów wartościowych (np. obligacje korporacyjne),  jak również prowadzimy postępowania z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  Posiadamy również doświadczenie w zakresie prawa wekslowego.

Współpracujemy  z doświadczonymi doradcami podatkowymi. Prowadzimy audyty podatkowe oraz prawne przedsiębiorstw.

W ramach usług z zakresu prawa gospodarczego i handlowego sporządzamy i opiniujemy umowy gospodarcze oraz dochodzimy należności z umowy, bądź roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy.

Reprezentujemy Klientów  w postępowaniach rejestrowych związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń etc.

Sporządzamy  regulaminy, statuty, uchwały oraz protokoły zgromadzeń wspólników, jak również inne akty wewnętrzne spółek prawa handlowego.