Kancelaria specjalizuje się z prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących cudzoziemców.

Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy
  • uzyskiwania zezwoleń na pobyt stały
  • uzyskiwania zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • sprawy o przedłużenie wizy krajowej (Schengen)
  • uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed wojewodą i urzędem do spraw cudzoziemców w sprawach związanych z legalizacją pobytu, pomagamy również uzyskać obywatelstwo polskie lub status uchodźcy, pomagamy w zakładaniu spółek i rejestracji firmy na terenie Polski oraz w konstruowaniu umów cywilnoprawnych  z udziałem podmiotów zagranicznych.

Reprezentujemy również cudzoziemców w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnychna terenie całego kraju.